Logo Gminy Wycko

Zmiany w prawie łowieckim.

Urząd Gminy w Wicku informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany w prawie łowieckim. Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz 651) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest zobowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny.

Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wicko, na których wystąpiły szkody musi złożyć wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania do Wójta Gminy Wicko. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedzibę), numer telefonu właściciela (posiadacza) gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
 • Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z:
 • przedstawiciela gminy;
 • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo w wyznaczonym terminie właściciela (posiadacza) gruntów lub dzierżawcy albo zarządcy odwodu łowieckiego nie wstrzymuje procedury szacowania szkód. Po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera następujące informacje ( do 7 dni od złożenia wniosku) :

imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;

 • datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
 • dane podlegające ustaleniu podczas oględzin;
 • szkic sytuacyjny osób biorących udział w oględzinach.
 • Przy szacowaniu ostatecznym ustala się:
 • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
 • rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
 • stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
 • obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
 • obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 • procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
 • plon z 1 ha;
 • wysokość odszkodowania.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca / zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. Ewentualne odwołanie wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Strona niezadowolona z decyzji nadleśniczego może wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Więcej informacji pod nr tel. 059 8 611 182/wew.126 lub w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wicko.