Logo Gminy Wycko

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku ze zmianami w gospodarce odpadami, które towarzyszą nam od początku stycznia 2018 r., informuję iż zmianie uległ nie tylko sposób segregacji odpadów, ale również lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do tej pory punkt taki mieścił się w Czarnówku, w gminie Nowa Wieś Lęborska. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) gminy zostały zobowiązane do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Gmina Wicko postanowiła utworzyć taki punkt w miejscowości Lucin, gmina Wicko (dz. nr 391/2 obręb Żarnowska).

PSZOK będzie czynny w każdą środę oraz sobotę (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 800 do 1500.

Każdy mieszkaniec naszej gminy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Wicko, będzie mógł bezpłatnie oddać takie odpady, jak:

  1. papier i tektura,
  2. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  3. szkło,
  4. odpady zielone,
  5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  7. zużyte opony,
  8. odpady z ogrodów, parków, ziemia, kamienie.

Przy przekazaniu odpadów mieszkaniec powinien otrzymać od przyjmującego odpady Kartę przekazania odpadu, zawierające m.in. takie informacje, jak: masa przekazanych odpadów oraz ich rodzaj.