Logo Gminy Wycko

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Wicko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wicko w 2019 roku.

  1. Treść zaproszenia

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Klauzula informacyjna RODO