Logo Gminy Wycko

Wyposażenie Żłobka w miejscowości Charbrowo – postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

 

 

pomorskie-logo-1

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na

  • dostawy dla żłobka w Charbrowie w zakresie wyposażenia przygotowalni i kuchni
  • zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla żłobka w Charbrowie

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „ Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko”. Wniosek złożono w programie RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 05.03. opieka nad dziećmi do lat 3.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Termin składania ofert mija 04.08.2020r. o godz. 10:00

Więcej informacji na http://www.bip.wicko.pl/m,69,ogloszenia.html