Logo Gminy Wycko

Wyposażenie Żłobka w miejscowości Charbrowo – postępowanie w trybie zapytania ofertowego

Gmina Wicko zaprasza do składania ofert na “Zakup wyposażenia dla żłobka w Charbrowie” – Projekt „ Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko”.

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „ Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko”. Wniosek złożono w programie RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 05.03. opieka nad dziećmi do lat 3.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000.

Ofertę należy złożyć w terminie 12-03-2021r. do godz. 12.00 w formie skanu na adres ug@wicko.pl lub w formie pisemnej (osobiście, pocztą/kurierem) lub  elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

OPZ

oświadczenie 2

oświadczenie