Logo Gminy Wycko

Wybieramy „Wolontariusza Roku Gminy Wicko” – regulamin konkursu

Po raz kolejny wybieramy „Wolontariusza Roku Gminy Wicko”. Tytuł „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym corocznie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom i darczyńcom działającym na terenie Gminy Wicko.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” – Wniosek konkursowy o tytuł „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” – edycja 2017 roku do pobrania (PDF 196 KB)

Postanowienia ogólne
§1.

 1. Celem konkursu jest:
  • prezentacja i promocja wolontariatu,
  • wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Gminy Wicko,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • integracja społeczności lokalnej.
 2. Organizatorem konkursu jest Gmina Wicko.

Zasady zgłaszania kandydatów
§ 2.

Zgłoszenia do tytułu mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły,
 2. szkoły,
 3. instytucje współdziałające z wolontariuszami,
 4. mieszkańcy Gminy Wicko.

§ 3.

 1. Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” składa się na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Gminy Wicko i OPS w Wicku: wicko.pl, oraz www.ops-wicko.pl,
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku z dopiskiem „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” w terminie do dnia 06 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).
 3. Kandydat nie może zgłosić sam siebie.
 4. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wypełnić osobny wniosek.

Wybory laureatów
§ 4.

 1. Wyboru laureatów dokonuje kapituła konkursowa, w skład której wchodzą
  a) przewodniczący kapituły – Wójt Gminy Wicko,
  b) członkowie kapituły:
  – sekretarz UG
  – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  – laureaci tytułu z wcześniejszych edycji konkursu, przy czym w danym roku wyboru będą dokonywać laureaci z roku poprzedniego i sprzed dwóch lat.
  c) sekretarz kapituły bez prawa głosu – pracownik urzędu.
 2. Wszyscy członkowie kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. Posiedzenia kapituły zwołuje jej przewodniczący. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.
 4. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu na uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza członków kapituły obowiązuje tajemnica w zakresie wyłonienia laureatów i wyróżnionych w konkursie.

 § 5.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Wicko” kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 1. zaangażowanie w pracę wolontariacką,
 2. innowacyjność działań,
 3. umiejętność współpracy,
 4. częstotliwość i systematyczność działań,
 5. skuteczność i efektywność pracy,
 6. umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu
§ 6

 1. Kapituła przyznaje jeden tytuł „Wolontariusz Roku Gminy Wicko”.
 2. Tytuł ma charakter honorowy, a jego materialną formą jest statuetka wraz z aktem nadania.
 3. Kapituła może przyznać dodatkowo równorzędne wyróżnienia w formie dyplomu uznania.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbywa się raz w roku w grudniu podczas uroczystej gali przygotowanej przez organizatora konkursu z okazji Dnia Wolontariusza.

Postanowienia końcowe
§
7.

Od werdyktu kapituły nie przysługuje odwołanie.

§ 8.

Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.