Logo Gminy Wycko

Wójt Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

Wójt Gminy Wicko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

  1. Rodzaj zadania, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pn.

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2019 r. ” .

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 roku – 8 000 zł

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pn.

„Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 roku – 8 000 zł

3) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pn.

„Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii Morza Bałtyckiego”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 roku  – 3 000 zł

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pn.

„Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 roku – 10 000 zł

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W GENERATORZE WNIOSKÓW DOSTĘPNYM POD ADRESEM: https://witkac.pl

  1. Ogłoszenie
  2. Karta oceny formalnej wniosku
  3. Karta oceny merytorycznej wniosku