Logo Gminy Wycko

Wójt Gminy Wicko ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2018)

Wójt Gminy Wicko ogłasza dodatkowy nabór wniosków w związku z konkursem ,,Czyste Powietrze Gminy Wicko”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, pokój nr 3, w terminie do dnia 8 maja 2018 r., do godziny 14.00.

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu „ Czyste Powietrze Gminy Wicko” (edycja 2018).

Dofinansowaniu podlega modernizacja źródeł ciepła, poprzez:

a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy w roku 2018 zamierzają zmodernizować źródło ciepła proszeni są o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Wicko” (edycja 2018) do Urzędu Gminy w Wicku. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć udokumentowane wydatki związane z zakupem kotłów, pomp ciepła wraz z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem, oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Kwota dotacji ze środków budżetu gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych, wynikających z przedstawionych rachunków i faktur, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:

  1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
    – 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
    – 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
  2. pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,

Ostateczna kwota dofinansowania zależna jest od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konkursie, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Wicku, pok. nr 3, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14:00 dnia 8 maja 2018 r.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 08.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Plik do pobrania: