Logo Gminy Wycko

Wójt Gminy Wicko informuje, iż w 2020 roku po raz pierwszy decyzje podatkowe (nakazy płatnicze), doręczane podatnikom z początkiem roku, nie będą już zawierały odręcznego podpisu.

Własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji nie będzie już na decyzjach ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz nakazach płatniczych ustających wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierać nadruk imienia i nazwiska tej osoby wraz z podaniem jej stanowiska służbowego.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 §  1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), który stanowi: „Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”