Logo Gminy Wycko

Usługa „Mobilny Urzędnik” w Gminie Wicko.

17W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Wicku do projektu pt.: „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, w dniu 24 listopada br. Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz zarządzeniem nr 19/2020 wprowadził usługę „Mobilnego Urzędnika” określając jednocześnie regulamin realizacji ww usługi umożliwiającej załatwienie spraw w miejscu zamieszkania.

W ramach realizacji projektu podpisano porozumienie o współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu, dzięki któremu, pracownik Urzędu Gminy – P. Magdalena Stępień została przeszkolona w zakresie procedur i narzędzi realizacji usługi „Mobilny Urzędnik”, standardu obsługi klientów o specjalnych potrzebach czy treningu interpersonalnego.

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik są mieszkańcy Gminy Wicko, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie UG.

Usługa „Mobilny Urzędnik”

Dla kogo?

  • osób w wieku 65 +
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób zależnych 15 +
  • opiekunów faktycznych osób zależnych,
  • opiekunów pieczy zastępczej,

Jakie usługi?

  1. Zakres usług świadczonych w ramach usługi Mobilny Urzędnik jest następujący:

1) w ramach Referatu Rozwoju:

a) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
b) złożenie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
c) złożenie wniosku o zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie lokalizacji terenu na obszarze rewitalizacji,
d) złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) złożenie wniosku o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
f) złożenie wniosku/uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego
g) złożenie wniosku/uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
h) złożenie wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
i) złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej dotyczącego żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania,
j) złożenie wniosku o przydział/zmianę lokalu mieszkalnego
k) złożenie wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
l) złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
ł) złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego/zaświadczenie o nadanym numerze
m) złożenie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego,
n) złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na płatność jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
o) wniosek o zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół,
p) inne sprawy nie wymienione wyżej, a wymagające wizyty urzędnika u mieszkańca – w zakresie spraw, którymi zajmuje się Referat Rozwoju Gminy.

2) w ramach Centrum Usług Wspólnych:

a) wniosek w sprawie nadpłaty podatków,
b) wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
c) deklaracja na podatek środków transportu;
d) wniosek na ulgi i umorzenia /zwrot podatku akcyzowego rolnikom
e) złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego/leśnego
f) wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatków i opłat lokalnych
g) inne sprawy nie wymienione wyżej, a wymagające wizyty urzędnika u mieszkańca – w zakresie spraw, którymi zajmuje się Centrum Usług Wspólnych.
h) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) w ramach Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego:

a) wniosek o zameldowanie
b) wniosek o wydanie dowodu osobistego
c) czynności związane z nadaniem numeru PESEL
d) inne sprawy nie wymienione wyżej, a wymagające wizyty urzędnika u mieszkańca – w zakresie spraw, którymi zajmuje się Stanowisko ds. obywatelskich oraz Kierownik USC.

Zakres usług świadczonych przez Urząd gminy w Wicku a także sposób ich realizacji uzgadniany będzie bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawę.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać:

a) telefonicznie – w Sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 59 8611 182

  • w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30,
  • od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30-15.30,
  • w piątki w godzinach od 7.30-14.30.

lub

b) wysyłając e-maila ze zgłoszeniem sprawy na adres e-mail: ug@wicko.pl

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu do kontaktu;

c) za pośrednictwem osoby trzeciej

Fotografia przedstawiająca pracownicę Urzędu Gminy w Wicku i Wójta

Fotografia przedstawiająca Zarządenie Wójta Gminy i lezącą na nim legitymację Mobilnego Urzędnika.