Logo Gminy Wycko

Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wicko.

UCHWAŁA NR  XXVII/89/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko.

UCHWAŁA NR  XXXII/27/2013 RADY GMINY WICKO z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/89/2012 w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Wicko.

UCHWAŁA NR  XXVII/91/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR  XXXVIII/70/2013 RADY GMINY WICKO z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/91/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR  XXVII/92/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR  XXVII/93/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR  XXXII/26/2013 RADY GMINY WICKO z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/93/ Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR  XXVII/94/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXII/28/2013 RADY GMINY WICKO z dnia 14 maja 2013 r..
o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR III/5/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.