Logo Gminy Wycko

Stany wodomierzy

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz klauzulą informacyjną zamieszczoną pod formularzem.

 1. Wypełnienie pól oznaczanych jako wymagane jest niezbędne do przesłania danych z formularza.
 2. Na formularzu należy wypełnić dane co najmniej jednego wodomierza.
 3. Na adres podany w polu: "Adres poczty elektronicznej" otrzymacie Państwo potwierdzenie przesłania danych. Potwierdzenie zostanie przesłane w momencie, w którym pracownik urzędu otrzyma dane z systemu na swoim stanowisku.

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Wicku przy ul. Słupskiej 9, z którym można się skontaktować
  • pisemnie kierując korespondencję pod adres: Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
  • telefonicznie pod nr tel. 59 8611-182/183,
  • e-mail: iod@wicko.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy z zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  • jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: marketingu własnych produktów, dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz w okresie niezbędnym do wykonywania ustawowych praw i obowiązków Administratora danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowania.
 9. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.