Logo Gminy Wycko

Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016

Organizatorem konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016” jest Powiatowa Rada Sportu przy współpracy z gminami. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016” lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork.

REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWE LAURY POWIATU LĘBORSKIEGO 2016

 1. Organizatorem konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016” jest Powiatowa Rada Sportu przy współpracy z gminami.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:
  a) sportowiec młodzik (rok urodzenia 2002 i młodsi)
  b) sportowiec młodziczka (rok urodzenia 2002 i młodsi)
  c) sportowiec – junior (rok urodzenia 1998 i młodsi)
  d) sportowiec – juniorka (rok urodzenia 1998 i młodsi)
  e) sportowiec – senior (rok urodzenia 1997 i starsi)
  f) drużyna, zespół roku młodzik (rok urodzenia 2002 i młodsi)
  g) drużyna, zespół roku junior (rok urodzenia 1998 i młodsi)
  h) drużyna, zespół roku – senior (rok urodzenia 1997 i starsi)
  i) sportowe odkrycie roku – kategoria open
  j) trener
  k) trener gier zespołowych
  l) działacz ostatniego ćwierćwiecza Powiatu Lęborskiego
  m) sportowe wydarzenie roku
  n) sponsor roku
 3. Do zgłoszeń w kategoriach a – k należy przedstawić oświadczenie Wojewódzkich Związków Sportowych, Polskich Związków Sportowych, Federacji Sportu lub dyplomy potwierdzone osiągnięciem sportowym za rok 2016 za zgodność z oryginałem.
 4. Organizator w terminie do 30 grudnia 2016 r. wyśle regulamin i wzór zgłoszenia do instytucji samorządowych, miejscowej prasy i lokalnych portali internetowych.
 5. Zgłoszenia kandydatów dokonywać mogą:
 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • przedstawiciele samorządów gmin Powiatu Lęborskiego,
 • członkowie Powiatowej Rady Sportu,
 1. Kluby i stowarzyszenia sportowe mogą zgłosić do wyróżnienia osoby fizyczne i prawne, które w roku 2016 sponsorowały działalność statutową organizacji.
 2. Zgłaszani kandydaci muszą reprezentować kluby, stowarzyszenia których działalność jest prowadzona na terenie Powiatu Lęborskiego, bądź zamieszkiwać w Powiecie Lęborskim.
 3. Wyboru najlepszych w poszczególnych kategoriach wybierają członkowie Powiatowej Rady Sportu.
 4. Wybór zwycięzców odbywa się w głosowaniu tajnym przez członków Powiatowej Rady Sportu.
  Za zajęcie kolejnych miejsc kandydaci otrzymują punkty:
  – za pierwsze miejsce – 5 pkt.,
  – za drugie miejsce – 4 pkt.,
  – za trzecie miejsce – 3 pkt.,
  – za czwarte miejsce – 2 pkt.,
  – za piąte miejsce – 1 pkt.
 5. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie w danej kategorii zadecyduje dodatkowe tajne głosowanie.
 6. Zwycięzcą danej kategorii zostanie osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów.
 7. W czasie nieusprawiedliwionej nieobecności członek Powiatowej Rady Sportu może przystąpić do głosowania
  w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.
 8. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016” lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.Uwaga! Decyduje data złożenia, a nie data wysłania zgłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty nie złożone na formularzy zgłoszeniowym.

14. Wyniki konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016” zostaną ogłoszone  na uroczystej Gali Sportu.

15. Zwycięzcy w kategoriach a – l otrzymają Statuetki: „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016”, a w kategorii m – n pamiątkowe grawertony: „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2016”.

16. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Powiatowa Rada Sportu, która jest kapitułą.

Przewodniczący Powiatowej Rady Sportu
Jarosław Pruski