Logo Gminy Wycko

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 2 oferty.

Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/158/2020 z dnia 29.12.2020  w celu rozpatrywania i opiniowania złożonych ofert odbyło się w dniu 07.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Wicku.

Na realizację w/w zadań w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 33 000, 00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w okresie od 11.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.

Wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu oraz wysokość dofinansowania określa załącznik:rozstrzygnięcie konkursu