Logo Gminy Wycko

Regulamin XI edycji konkursu „Talenty Naszej Gminy”

talenty001

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu „Talenty Naszej Gminy”:

§ 1
Adresaci konkursu

Konkurs „Talenty Naszej Gminy” adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wicko, bez względu na płeć i wiek. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, zespoły, grupy.

§ 2
Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Urząd Gminy Wicko, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicjatywa”.

§ 3
Patronat honorowy

Patronem honorowym konkursu jest Wójt Gminy Wicko Pan Dariusz Waleśkiewicz.

§ 4
Cele konkursu

Celami konkursu są:
Spełnienie publicznej misji poprzez budowanie zintegrowanego społeczeństwa opartego na zaufaniu;
Umocnienie postaw etycznych i estetycznych wśród społeczności lokalnej;
Stworzenie stałej platformy wymiany informacji między instytucjami działającymi na terenie gminy, a społeczeństwem;
Przybliżenie szerokiemu gronu społeczności gminnej możliwości i korzyści płynących z działalności społecznej;
Promowanie mieszkańców oraz Gminy Wicko;
Inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami

§ 5
Nagrody

Nagroda główna została ufundowana przez Wójta Gminy Wicko.
Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca, nagrody będą ufundowane przez sponsorów konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród np. przyznanie nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej i dwóch kolejnych, a jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie nagród dodatkowych.

§ 6
Jury konkursowe

Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Jury konkursowe (osoby bezstronne – nie zamieszkałe na terenie gminy Wicko) powołane przez organizatorów konkursu.

§ 7
Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie utalentowanych mieszkańców gminy. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny sztuki np.: kabaret, teatr, śpiew, taniec, gra na instrumentach.

§ 8
Termin i adres rejestracji udziału w konkursie

Zgłoszenia dokonuje się poprzez udział w eliminacjach do konkursu Talenty Naszej Gminy w wyznaczonych poniżej terminach oraz miejscach. Osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu złożą deklarację uczestnictwa w konkursie.

§ 9
Tryb rozstrzygania konkursu
Eliminacje do konkursu będą się w GOKiS w Wicku 23.05.2019 roku, o godz. 16.00.

§ 10
Tryb rozstrzygania konkursu

Finał konkursu odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku dnia 15.06.2019 roku.
Lista osób (grup, zespołów) zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w dniu eliminacji półfinałowych oraz na stronie www.gokiswicko.pl

§ 11
Dodatkowe informacje

1. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3. Przedział wiekowy nieograniczony.
4. Do konkursu nie mogą zgłaszać się osoby, które w latach poprzednich zdobyły 1–szą nagrodę, chyba, że zgłoszenie będzie dotyczyło udziału w innej dyscyplinie np. 1 nagroda śpiew –zgłoszenie do recytacji.
5. Czas przedstawienia dla jednej osoby od 3-5 min, dla zespołu od 3-10 min.
6. Dzieci i młodzież do lat 18 –tu, muszą mieć zgodę rodziców.
7. Tytuł wykonywanego utworu nie może ulec zmianie, po zakończeniu prób.
8. Na próby uczestnicy zgłaszają się przygotowani i wyposażeni w niezbędne nagrania, gadżety itp.
9. Członkowie Jury nie mogą być mieszkańcami Gminy Wicko.
10. Udział w konkursie ma charakter jawny.
11. Zgłoszenie zespołu czy grupy, musi być podpisane przez wszystkich członków zespołu (grupy).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania, udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu celem promocji i realizacji procesu Konkursu.
14. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.”