Logo Gminy Wycko

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego; Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Wicko transportowane muszą być do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Czarnówku, znajdującej się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji dopuszcza się do skierowania masy odpadów do RIPOK Szadółki, RIPOK Eko Dolina lub RIPOK Czarny Las.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów “Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w miejscowości Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

PSZOK przyjmuje odpady w godzinach:

 • poniedziałek od 7:00 do 1600 – wtorek od 7:00 do 15:00
 • środa od 7:00 do 15:00 – czwartek od 7:00 do 15:00
 • piątek od 7:00 do 16:00 – sobota od 7:00 do 15:00

Należy pamiętać, iż odpady będą przyjmowane odpłatnie, jeżeli ich charakter i ilość wskazują na to, że pochodzą z innego źródła niż gospodarstwo domowe.
Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia, jest posegregowanie przez dostawcę odpadów.

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

 • odpady poremontowe i budowlane (tylko gruz ceglany, betonowy),
 • opony (samochodowe, rowerowe),
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie, ale bez ziemi i kamieni),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony, worki i torebki papierowe – niezanieczyszczone olejami i tłuszczami),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki PET, worki foliowe, opakowania po środkach spożywczych i chemii gospodarczej),
 • opakowania z drewna, metali i szkła (drewniane skrzynki i palety, puszki metalowe i aluminiowe, butelki białe i kolorowe, słoiki – dopuszcza się metolowe zakrętki),
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku)
  zużyte baterie i akumulatory (akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe np. z samochodów osobowych, motocykli, UPS-ów),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD stosowany w gospodarstwach doowych, komputery, monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne),
 • papier i tektura (gazety, zeszyty, książki),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki liniowe i „kompaktowe”, termometry rtęciowe),
 • urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory – wyłącznie jako urządzenia kompletne, nie zdemontowane i zawierające wszystkie podstawowe elementy),
 • tworzywa sztuczne (krzesła plastikowe, stoły),
 • metale (złom metali żelaznych i nieżelaznych, kolorowych – konserwy, karmy dla zwierząt, napoje),
 • przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekach, strzykawki (można również wyrzucać przeterminowane leki i opakowania po nich do konfiskatora, który znajduje się w aptece w Wicku),
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Uwaga!

Przyjmowanie wymienionych wyżej rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców, odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Wicko (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonania opłat za odbiór odpadów komunalnych itp.).