Logo Gminy Wycko

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Logo Pubnktu Selektywnej zbiórki odpadów

Podstawa prawna: art. 3 ust 1. pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.)

W ramach uiszczanych przez mieszkańców opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wicko został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy naszej gminy, za okazaniem dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania, mogą oddawać problemowe odpady, które powstają w gospodarstwach domowych.

PSZOK mieści się w miejscowości Lucin (dz. nr 391/2 obręb Żarnowska), czynny jest w środy i soboty, w godzinach od 800 do 1500. ( nr tel. 59 8 662 555/ 109)

W PSZOK przyjmowane są:

  • opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna i metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów;
  • zużyte opony;
  • odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika, gruz);
  • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
  • mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe, papa
  • odpady z ogrodów i parków, gleba, ziemia, kamienie;
  • odpady wielkogabarytowe.

Odpady magazynowane są w kontenerach o pojemności 1100 l, które zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy przekazaniu odpadów mieszkaniec powinien otrzymać od przyjmującego odpady Kartę przekazania odpadu, zawierającą m.in. takie informacje, jak: masa przekazanych odpadów oraz ich rodzaj.