Logo Gminy Wycko

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Projekt nowego rozporządzenia regulującego normy promieniowania elektromagnetycznego (PEM) został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. W przeszłości operatorzy komórkowi,  wskazywali na to, że obowiązujące obecnie regulacje PEM są w Polsce przestarzałe i nazbyt restrykcyjne, co w konsekwencji hamuje rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na wielu obszarach kraju.

W projekcie przedstawiono propozycje nowych norm PEM dla dostępnych w Polsce częstotliwości. M.in. w przedziale częstotliwości od 2 do 300 GHz gęstość mocy sieci ustalono na 10 W/ m kw. To stukrotne złagodzenie normy obowiązującej obecnie w zakresie od 300 Mhz do 3 GHz, w którym dopuszczalna gęstość mocy została ustalona na maksymalnie 0,1 W/m kw.
W uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia dotyczącego PEM jego autorzy uspokajają, że wprowadzenie łagodniejszych wymagań wobec nie będzie miało groźnych konsekwencji dla ludzkiego zdrowia, wbrew argumentom przytaczanym przez przeciwników budowy stacji bazowych na terenach zamieszkałych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projek­tem roz­porządzenia pod adresem

https://​legislacja​.rcl​.gov​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​/​1​2​3​2​7​2​0​1​/​k​a​t​a​l​o​g​/​1​2​6​4​1​4​1​7​#​1​2​6​4​1​4​17

Uwagi do projektu obywatele mogą zgłaszać jedynie do 29 listopada włącznie.