Logo Gminy Wycko

Program monitoringu lasów

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzane prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms).

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na starych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8×8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez instytut, w okresie od l czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasu w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji  pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Z up Ministra Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik Ministra
d/s Puszczy Białowieskie
Andrzej Antoni Konieczny

Komunikat Ministerstwa Środowiska z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie Programu monitoringu lasów - treść powyżej