Logo Gminy Wycko

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j), Zarządzeniem nr WG/20/2021 z dnia 15 stycznia 2021, Wójt Gminy Wicko ogłasza  nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Działania 3.1. Edukacja przedszkolna – konkurs o RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, którego wnioskodawcą będzie Gmina Wicko.

treść ogłoszenia na partnera dla 3.1