Logo Gminy Wycko

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) oraz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.” Wójt Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn. ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku” wraz z kwotą dotacji przewidzianą na ten cel w budżecie Gminy.

Gmina Wicko planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotację w wysokości: 33 000,00 zł brutto.

Oferty na realizację niniejszego zadania zależy złożyć dwuetapowo:
a) w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 lutego 2020 roku do godz. 15.30.
b) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2020 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko (biuro nr 8) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pełną treść ogłoszenia wraz z kartami ocen załączono poniżej.

ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami