Logo Gminy Wycko

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/97/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.” Wójt
Gminy Wicko ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn. ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”.

I. W ramach zadania realizowane będą następujące zadania szczegółowe:
1) wyłapywanie z terenu Gminy bezdomnych psów,
2) transport zabranych psów oraz bezdomnych kotów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt,
3) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych bezdomnych zwierząt,
4) opieka nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt,
5) zapewnienie bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody oraz zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego odpowiedni ruch zwierzęcia, chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego.
6) zapewnienie bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych, rokujących wyzdrowienie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
7) usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
8) poddanie utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci,
9) prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów i kotów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków bytowych,
10) zapewnienie dożywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które nie znalazły nowego właściciela.

II. Gmina Wicko planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotację w wysokości: 33 000,00 zł brutto.

III. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, z zachowaniem następujących warunków:
1) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
2) Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w postępowaniu konkursowym.
3) Oferent powinien dysponować schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w ilości miejsc, co najmniej 20. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.
4) Oferent powinien dysponować odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania, w tym posiadanie co najmniej jednego samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz posiadanie, chwytaków, kagańców, obroży, smyczy – co najmniej po 1 sztuce każdego, służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.
5) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Wicko z innego tytułu, zakup nieruchomości, wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu o wartości powyżej 2 500,00 zł), działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
6) Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów zakupu karmy dla zwierząt nie może przekroczyć 40% wysokości przyznanej dotacji.
7) Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
8) W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
9) Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione we wzorze oferty.
10) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Wicko.

IV. Realizacja zadania obejmuje okres od 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

V. Warunki realizacji zadań:
1) Zadania, na które składane są oferty, powinny być wykonane w 2021 r.
2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3) Kwalifikowalność poniesienia wydatków z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy.
4) Zadanie otwarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.

VI. Składanie ofert:

1) Oferty na realizację niniejszego zadania zależy złożyć dwuetapowo:
a) w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 12.00.
b) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do godz. 14.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką
kurierską na adres urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta
została prawidłowo podpisana.
3) Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4) Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

5) Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
6) Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków Kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy w Wicku udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Beata Ozimek te. 598 611-182 wew.136).