Logo Gminy Wycko

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleneim wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko na 2020 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) raz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
I. Rodzaj zadania, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
w zakresie:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pn. „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2020 r. ” .

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 8 000 zł

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pn. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 4 000 zł

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. „Działaj lokalnie – aktywna integracja osób w wieku emerytalnym”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 21 000 zł

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pn. „Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 5 000 zł

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 15:30.
Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.wicko.pl/a,20417,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wraz-z-udzieleneim-wsparcia-finansowego-z-budz.html