Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 maja 2020 roku

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Obsługa interesantów od dnia 25 maja 2020 roku będzie odbywała się:

 1. telefonicznie,
 2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wskazanych na stronie bip.wicko.pl,
 3. elektronicznych skrzynek pocztowych,
 4. poprzez składanie osobiste dokumentów (bez potwierdzenia) do przygotowanych na tę okoliczność skrzynek lub w inny sposób mając na uwadze zachowanie najwyższych środków ostrożności,
 5. osobiście w budynku Urzędu Gminy w Wicku (główne wejście od strony ul. Słupskiej), w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • dokonywania opłat (Kasa Urzędu Gminy w Wicku)
 6. osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku (wejście z tyłu budynku), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty, w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  • świadczenia usług komunalnych
  • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • ochrony środowiska, w tym dotyczących:
   • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
   • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • innych spraw mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji gminy

Kasa Urzędu Gminy w Wicku jest czynna:

9.00 – 14.00 poniedziałek – czwartek
9.00 – 13.30 piątek

Załatwianie spraw z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych:
7.30 – 14.30 poniedziałek – piątek

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia spraw, obowiązani są do:

 1. zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki;
 2. dezynfekcji rąk;
 3. poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury;
 4. podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań, celem ujęcia w rejestrze.

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

 1. pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)

Wójt Gminy
/-/
Dariusz Waleśkiewicz