Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Wicko – Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wicko

Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Wicko,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak: obsługa komputera, tableta,  praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność,
 2. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (wzór do pobrania),
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
  3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).
  4. oświadczenie dot. RODO (wzór do pobrania).
 4. Miejsce składania zgłoszeń:
  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na w/w adres, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
 5. Dodatkowe informacje:
  1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
   • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
   • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
   • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
    Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
  2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
  4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).
  5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Pliki do pobrania:

Plakat zachęcający do zgołoszenia się do pełnienia funkcji Rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.