Logo Gminy Wycko

Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wicko,

ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, którego wnioskodawcą będzie Gmina Wicko.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9 , 84-352 Wicko w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2.” do dnia 19 lutego 2020 roku do godziny 14:00.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Wicku.

Szczegółowe informacje wraz z ogłoszeniem znajdują się w załączniku.

ogłoszenie na wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

 

Gmina Wicko, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 28 stycznia 2020r. na stronie www.wicko.pl oraz www.bip.wicko.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (62-064 Plewiska, ul. Kminkowa 182e ) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

SKMBT_C224e20022515230