Logo Gminy Wycko

Ogłoszenie dotyczące likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego

Ogłoszenie dot. przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w km 130.435 linii kolejowej Nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba.

Wójt Gminy Wicko zawiadamia, iż związku z tym, iż przez w/w przejazd kolejowo-drogowy przebiega droga użytku niepublicznego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, zgodnie z zapisami § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1744 ), zlikwidują ten przejazd w terenie do dnia 15.10.2017r. bez możliwości jego przywrócenia, jeżeli w terminie do dnia 12.10.2017r. nie zgłosi się w formie pisemnej do Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni ( ul. Morska 24, 81-333 Gdynia; fax : 58 721 11 20; e-mail : iz.gdynia@plk-sa.pl ) żaden użytkownik zainteresowany zawarciem odpłatnej umowy najmu na korzystanie w w/w przejazdu kolejowo-drogowego.