Logo Gminy Wycko

Nowe zasady gospodarowania odpadami w Gminie Wicko

Gmina Wicko

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2014 rok

54,01%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2014 rok

42,87%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2014 rok

97,47%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2013 rok

28,42%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2013 rok

27,74%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2013 rok

91,01%

REMONDIS Sp. z o.o.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za I i II kwartał 2013 rok

Firma nie odebrała odpadów biodegradowalnych w I i II kwartale 2013 roku

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za I i II kwartał 2013 rok

15,32%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za I i II kwartał 2013 rok

Firma nie odebrała odpadów budowlanych i rozbiórkowych w I i II kwartale 2013 roku

SANIPOL Sp. c.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za I i II kwartał 2013 rok

Firma nie odebrała odpadów biodegradowalnych w I i II kwartale 2013 roku

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za I i II kwartał 2013 rok

16,45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za I i II kwartał 2013 rok

Firma nie odebrała odpadów budowlanych i rozbiórkowych w I i II kwartale 2013 roku

Gmina Wicko

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2012 rok

118,10%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 rok

27,11%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 rok

0%

W dniu 21 grudnia 2015r. podpisano umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów:

ELWOZ Spółka z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino,
Oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice,
tel.: (58) 681-93-97

Szanowni Mieszkańcy

Wprowadzenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stworzyło warunki umożliwiające ochronę, naszej lokalnej przyrody przed odpadami, dlatego jako priorytet, do którego powinni dążyć wszyscy mieszkańcy to – Czysta Gmina. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła, przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowisku. Na potrzeby wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został opracowany “Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko”, który w szerokim zakresie opisuje zasady postępowania z odpadami, jak również obowiązki właścicieli nieruchomości.

Osoba do kontaktu: Anna Stasiak – podinsp. ds rolnych, ochrony środowiska i archiwum zakładowego, tel. (59) 8611-182/183 wew. 126

Recykling to wykorzystywanie do ponownego użycia surowców pochodzących z odpadów.

pętla Mobiusa - symbol recyclingu Jeżeli na opakowaniu, znajduje się taki znak (pętla Mobiusa), oznacza to, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium.

SZKŁO

do worków/pojemników w kolorze zielonym

Wrzucamy:

opróżnione: butelki, słoiki po artykułach spożywczych (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach (np. szklane opakowanie po płynie do golenia).

Nie wrzucamy:

szkła stołowego (żaroodpornego), naczyń typu arco, szkła okiennego, samochodowego, zbrojonego, luster, witraży, wyrobów kryształowych, porcelany, ceramiki, żarówek, fajansu, doniczek, zniczy, termometrów, monitorów i lamp telewizyjnych, kieliszków, szklanek.

Uwaga:

szkła nie należy celowo rozbijać, gdyż utrudnia to dalszą segregację na szkło bezbarwne i kolorowe, oraz może powodować okaleczenia pracowników obsługi.

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

do worków/pojemników w kolorze żółtym

Wrzucamy:

puste: butelki PET po napojach, kosmetykach i środkach czystości (np. opakowania po szamponach, płynach do mycia szyb i toalet, proszkach), plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach, pasztetach, ketchupie, lodach), folie i torby z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe (po chemii gospodarczej np. po płynach do mycia naczyń, szyb), opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka np. po kremach), reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, butelki po olejach jadalnych, gazety, czasopisma, książki, prospekty, zeszyty, torby i worki papierowe, tekturę, kartony, kartoniki po napojach (np. po sokach, mleku), folię aluminiową, drobny złom metali kolorowych, zniszczone garnki i patelnie metalowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, pojemniki po dezodorantach i lakierach do włosów, metalowe pojemniki po środkach czystości (np. pronto) itp.

Nie wrzucamy:

pampersów, folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, pojemników po olejach silnikowych, zabawek, obudów sprzętu RTV, puszek i pojemników po farbach, lakierach i substancjach toksycznych, strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opakowań po lekach, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

(Pozostałe odpady, czyli te których nie możemy wysegregować)

Wrzucamy:

pozostałości po wydzieleniu z masy śmieci, odpadów nadających się do recyclingu np. pampersy, artykuły higieniczne, worki z odkurzacza, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, ceramika, popiół z węgla i koksu, niedopałki papierosów, zużyte ubrania, rajstopy, opakowania po lakierach do paznokci, opakowania po farbach do włosów, szczoteczki do zębów, tapety, długopisy, kredki, zabawki, resztki jedzenia, gąbki i ściereczki do mycia naczyń, mopy, papier/folię po maśle i margarynie, styropian itp.

Nie wrzucamy:

gorącego popiołu i szlaki, odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści, opon, odpadów rozbiórkowych, remontowych i niebezpiecznych, leków i pojemników po nich itp.

UWAGA: nie ma konieczności zrywania etykiet, ani mycia opakowań. Koniecznym jest natomiast opróżnienie opakowań z zawartości.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) jego zadaniem jest zapewnienie odbierania od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione. PSZOK dla terenu Gminy Wicko znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w m. Czarnówko 34 (gm. Nowa Wieś Lęb.).

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

 • odpady poremontowe i budowlane, opony,
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie),
 • opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, metal, oraz opakowania wielomateriałowe,
 • zużyte baterie i akumulatory (zużyte baterie, można wyrzucać również do pojemników, znajdujących się w Urzędzie Gminy w
 • Wicku, oraz w Placówkach Oświatowych),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
 • przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekach, strzykawki (można również wyrzucać przeterminowane leki i opakowania po nich do konfiskatora, który znajduje się w aptece w Wicku),
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Ponadto zgodnie z § 10 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko, właściciele nieruchomości, mają obowiązek utrzymywać pojemniki służące do odbioru odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Pojemniki nie powinny być uszkodzone, lub pozbawione pokrywy. Pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości, lub bezpośrednio przy ogrodzeniu, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu. Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie, sprzątanie, oraz wykonywanie obowiązkowej dezynfekcji pojemników, minimum 2 razy w roku. Lokalizacja pojemników nie powinna powodować uciążliwości, ani utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, czy osób trzecich.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych segregujących odpady, nie mają obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w dodatkowe dwa pojemniki przeznaczone do zbierania selektów, ale mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.

Przedsiębiorca odbierający odpady, zapewni właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worki w następującej ilości:

1) worki zielone na szkło

– 120 l. dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 2 osób;

– 2 x 120 l. dla nieruchomości, na której zamieszkują 4 osoby i więcej;

itd. przyjmując za zasadę jeden worek więcej na kolejne 2 osoby.

2) worki żółte na tworzywa sztuczne, papier, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe

– 120 l. dla nieruchomości, na której zamieszkuje 1 osoba;

– 2 x 120 l. dla nieruchomości, na której zamieszkują 2 osoby;

itd. przyjmując na każdą kolejną osobą, jeden worek 120 l. więcej.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 1. Zabudowa jednorodzinna:

odbiór segregowanych odpadów komunalnych:

 • plastiki 1 raz w miesiącu,
 • szkło 1 raz na 3 miesiące,

odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu.

2. Zabudowa wielorodzinna:

odbiór segregowanych odpadów komunalnych:

 • plastiki 1 raz w miesiącu,
 • szkło 1 raz na 3 miesiące,

odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu.

3. Nieruchomości niezamieszkałe:

odbiór segregowanych odpadów komunalnych:

 • plastiki 1 raz w miesiącu,
 • szkło 1 raz na 3 miesiące,

odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu.

4. Zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna i niezamieszkała miejscowości Nowęcin i Żarnowska:

odbiór segregowanych odpadów komunalnych:

 • plastiki 1 raz w miesiącu,
 • szkło 1 raz na 3 miesiące,

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2 razy w miesiącu,

odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu, od 1 czerwca do 31 sierpnia 1 raz w tygodniu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wicko wynosi:

9 zł od osoby – stawka za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych,

17 zł od osoby – stawka za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.

Powyższą opłatę należy uiszczać bez wezwania (w kasie, na konto bankowe Urzędu Gminy w Wicku, oraz u sołtysów), w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach: za I kwartał do 15 kwietnia danego roku; za II kwartał do 15 lipca danego roku; za III kwartał do 15 października danego roku; za IV kwartał do 15 stycznia kolejnego roku.

Numer Rachunku Bankowego Urzędu Gminy w Wicku 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łebie.

UWAGA:

Stwierdzenie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, w odpadach komunalnych zmieszanych, występowania objętościowo więcej niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie (dotyczy nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych), będzie skutkowało pozostawieniem stosownego upomnienia dla właściciela nieruchomości. Trzykrotne stwierdzenie ww. naruszenia, będzie skutkowała utratą uprawnień do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne niesegregowane (17 zł od osoby).

UWAGA !!!

OBOWIĄZEK WYPOWIEDZENIA DOTYCHCZAS ZAWARTYCH UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Począwszy od 1 lipca 2013 r., każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Wicko zostanie objęty systemem gospodarowania odpadami przez gminę i będzie zobowiązany uiszczać opłaty na rzecz gminy. Żeby uniknąć płacenia dwa razy za to samo – właściciel nieruchomości powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z firmą wywozową – tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r. W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że właściciel obowiązany będzie do płacenia za wywóz śmieci firmie wywozowej – na podstawie umowy, oraz gminie – tutaj opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości wskazanej w deklaracji albo w decyzji wójta wydanej na podstawie art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nie ma podstaw do przyjęcia poglądu, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości same wygasną. Również gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, gdyż nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie właściciel nieruchomości, który jest stroną umowy.
Ważne jest, aby pamiętać o zapisach w umowie, które mogą dodatkowo określać termin wypowiadania umowy, np. koniec miesiąca, kwartału, roku i rozwiązać umowę w odpowiednim czasie.
Podsumowując, umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości nie wygasną automatycznie z dniem 30 czerwca 2013r., a więc trzeba będzie je wypowiedzieć (co może uczynić tylko strona umowy – właściciel nieruchomości lub firma wywozowa ).

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia w Gminie Wicko, nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), która zobowiązuje gminy do wprowadzenia w ciągu 18 miesięcy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tego czasu obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, tzn. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie, lub wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Po wejściu w życie systemu, już nie właściciel nieruchomości, lecz gmina będzie odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami.
Rada Gminy Wicko w uchwale nr XXVII/90/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Uchwałą nr III/5/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Rada Gminy Wicko ustaliła obowiązujące na terenie naszej gminy stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych /9 zł od osoby w przypadku gdy odpady na terenie nieruchomości zbierane są w sposób selektywny, oraz 17 zł w przypadku gdy segregacja odpadów nie jest prowadzona/. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciążeni zostaną również właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, sklepy, urzędy ) a wysokość opłaty będzie zależeć od ilości i pojemności pojemników na odpady znajdujących się na terenie nieruchomości, oraz od tego, czy odpady odbierane będą w sposób selektywny, czy zmieszany.
Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, będzie odbierał odpady zmieszane i zebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości, a gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. Pierwsze deklaracje właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Wicku w terminie do dnia 15 marca 2013r. Deklaracje zostaną przekazane właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje również możliwość pobrania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod tym odnośnikiem lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą obliczenia opłaty, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji budzących wątpliwość, wysokość opłaty zostanie określona przez Wójta Gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podjętymi uchwałami Rady Gminy Wicko dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko który szczegółowo reguluje kwestie związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
Uchwały Rady Gminy dostępne są pod linkiem: Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi