Logo Gminy Wycko

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce

Informujemy, że w dniach: 1 – 31 lipca 2016 roku, na terenie województwa pomorskiego, które zostało wytypowane jako jedno z trzech w kraju, zostanie przeprowadzony pilotaż wprowadzania do użytkowania: „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

Zakres funkcjonalny oraz założenia dotyczące działania tego narzędzia informatycznego, zostały wypracowane podczas trwających w całym kraju od 1 lutego do 22 kwietnia 2016 roku konsultacji społecznych, których w województwie pomorskim przeprowadzono łącznie 804, a uczestniczyły w nich 14902 osoby.

Celem konsultacji było poznanie opinii społeczeństwa na temat potrzeby wdrożenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz zakresu informacji, jakie powinny być na niej prezentowane.

„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” będzie funkcjonować na dwóch płaszczyznach jako internetowe narzędzie, które z jednej strony przedstawiać będzie dane statystyczne dotyczące wybranych kategorii przestępstw, wykroczeń oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z drugiej zaś służyć będzie jako narzędzie za pomocą którego społeczeństwo będzie mogło wskazywać istotne z jego punktu widzenia zagrożenia.

Zaznaczając miejsce na mapie, użytkownik będzie miał możliwość wybrania ze słownika referencyjnego kategorię zdarzenia, a rolą Policji będzie weryfikacja otrzymanej w ten sposób informacji. Każde zaznaczone przez użytkownika „zagrożenie” będzie posiadało na początku status „NOWE”, w momencie podjęcia przez Policję działań w stosunku do tego miejsca, jego status zostanie zmieniony na „WERYFIKACJA”, a po przeprowadzeniu wszelkich możliwych czynności, „zagrożenie” otrzyma status „POTWIERDZONE” lub „NIEPOTWIERDZONE”.

Należy jednoznacznie podkreślić, że zgłaszane przez społeczeństwo zagrożenia nie będą uznawane jako zgłoszenia procesowe.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsk.

Ulotka informacyjna na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce – zawiera informacje z powyższego artykułu.