Logo Gminy Wycko

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kolejnej 25, edycji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Dotychczasowe edycje potwierdzają, jak istotne jest kontynuowanie tej inicjatywy. Poprzez Konkurs Piękna Wieś Pomorska chcemy promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Tegoroczne zmagania odbędą się w kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda’”, a główną ideą konkursu jest ochrona, poprawa i kultywowanie wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

Mając nadzieję na przystąpienie do Konkursu, liczę na wyzwolenie cennej rywalizacji, która przyniesie korzyści w postaci jeszcze piękniejszej pomorskiej wsi, ku zadowoleniu jej mieszkańców i włodarzy.

W załączeniu przesyłam regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”,

z którym mogą się Państwo zapoznać także na portalu województwa pomorskiego – www.pomorskie.eu.

Z poważaniem,
Mieczysław Struk
Marszałek województwa pomorskiego.

 

REGULAMIN
KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2018”

1. Organizacja konkursu:
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach województwa pomorskiego.

a) Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Województwo Pomorskie,

b) Partnerzy merytoryczni i organizacyjni:
– Urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim,

c) Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego –
www.pomorskie.eu,

d) Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
• gminnym,
• powiatowym,
• wojewódzkim.

2. Cele Konkursu:
a) ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
b) poprawa jakości życia na wsi,
c) podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich,
d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
e) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Udział w Konkursie w obu kategoriach jest dobrowolny.

a) kategoria „Wieś”
W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

b) kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

4.Czas trwania Konkursu:
Konkurs trwa od dnia 30 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

5. Ocena Konkursu:
Oceny, w oparciu o niniejszy Regulamin, dokonują komisje:

a) gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy. Komisje gminne w terminie do 08 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Poprzez zgłoszenie należy rozumieć przekazanie kart zgłoszeń laureatów gminnych do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.

b) powiatowe – powołane przez starostę powiatu. Komisje powiatowe w terminie do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Poprzez zgłoszenie należy rozumieć przekazanie kart zgłoszeń, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem), laureatów powiatowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Do karty zgłoszenia należy załączyć pisemny opis (ok. 1 strony A4) odpowiednio wsi lub zagrody. Opis powinien zawierać m.in. informacje odnoszące się do kryteriów określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Do etapu wojewódzkiego może być zgłoszona wyłącznie jedna wieś i jedna zagroda z danego powiatu.
Komisje powiatowe przesyłają zgłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

c) wojewódzka w liczbie 3-7 osób, w skład której wejdą przedstawiciele m.in.: Samorządu Województwa Pomorskiego, szkół wyższych i instytucji działających na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie pomorskim.

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona wizytacji jedynie tych Zagród, które spełniają ww. definicję zagrody rolniczej.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji, dokona oceny wsi i zagród oraz sporządzi protokół z prac w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Decyzje Komisji są ostateczne.

Kryteria oceny zgłoszonych wsi i zagród określone są w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Marszałek Województwa Pomorskiego powołuje członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Członkom Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Wojewódzkiej. Ich udział w pracach Komisji następuje za ich uprzednią zgodą wyrażoną pisemnie.

6. Podsumowanie Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”

Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 roku.
Podsumowanie Konkursu na etapie gminnym i powiatowym przeprowadzą gminy i powiaty we własnym zakresie.

7. Nagrody:
Na etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” za zajęcie I, II i III miejsca, a także przyznanie nie więcej niż 3 wyróżnień w każdej z kategorii. Nagrody na etapie wojewódzkim sfinansowane zostaną ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

Nagrody w Konkursie na etapie gminnym i powiatowym zapewniają gminy i powiaty we własnym zakresie.

8. Tablica:
Laureat I miejsca Konkursu etapu wojewódzkiego w kategorii „Wieś” zobowiązany jest do umieszczenia w centralnym miejscu wsi tablicy informującej o zajęciu I miejsca w Konkursie, przekazanej przez Organizatora Konkursu.

9. Rozpowszechnianie wizerunku

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.j.t.) Uczestnicy Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 w obu kategoriach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wizytacji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, procesu dokonywania ocen, w tym również gali i podsumowania Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w prasie „Magazyn Pomorskie”, a także na portalu internetowym www.pomorskie.eu oraz profilu pomorskie.eu prowadzonym na portalu społecznościowym facebook. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie estetycznego wizerunku wsi i zagród.

10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych zebranych podczas etapu:
a) gminnego Konkursu jest właściwy miejscowo wójt/burmistrz gminy,
b) powiatowego Konkursu jest właściwy miejscowo starosta,
c) wojewódzkiego Konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

2. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie etapu wojewódzkiego są przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Podanie danych osobowych przez osobę biorącą udział w Konkursie jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie niezbędnych danych do wypłaty nagrody jest wymogiem ustawy z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją niepodania danych jest niewypłacenie nagrody.

Poniżej zamieszczamy do pobrania załączniki do regulaminu: