Logo Gminy Wycko

Konkurs na realizację w 2020 roku projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie      (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2251.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020. ) z art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz na podstawie Uchwały Nr XV/27/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1454).

Wójt Gminy Wicko

ogłasza Konkurs na realizację w 2020 roku

projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Przedmiot zgłaszanych projektów:

 „Rozwój sportu w Gminie Wicko w 2020 roku”.

„Upowszechnianie sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2020 roku za pomocą szkoleń jeździeckich”.

„Rozwój kultury fizycznej i sportu przez żeglarstwo”

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/27/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określania warunków  i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,  w terminie od 11.02.2020 r. do 18.02.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku do godziny 14.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko (liczy się data  i godz. wpływu do Urzędu). Wnioski winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację w 2020 roku projektów  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu” .

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na:

http://www.bip.wicko.pl/a,20418,konkurs-na-realizacje-w-2020-roku-projektow-w-zakresie-sprzyjania-rozwojowi-sportu.html