Logo Gminy Wycko

Konkurs fotograficzny pt: “Iluminacje świąteczne Gminy Wicko”.

Wójt Gminy Wicko ogłasza Konkurs Fotograficzny pt. ,,Iluminacje świąteczne Gminy Wicko”, zachęcając tym samym wszystkich mieszkańców Gminy do składania prac w terminie do 03 stycznia 2018 r. Poniżej regulamin konkursu.

 1. Celem konkursu jest:
 • zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę.
 • wszechstronna promocja Gminy Wicko w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie.
 • promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Wicko.
 2. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs od 1 do 2 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do    03.01.2018 r.
 3. Zdjęcia należy przesłać na adres poczty elektronicznej monika.pawlowska@wicko.pl
 4. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG lub PNG w rozdzielczości minimum 1900×1900 pikseli.
 5. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz innych celach promocyjno reklamowych Gminy Wicko.
 7. Uczestnik konkursu zgłaszając zdjęcie, oświadcza że jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.
 8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację przez  Uczestnika  konkursu warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 9. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.
 11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 05.01.2017 r.
 12. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wicko www.wicko.pl oraz na profilu Facebook Gminy Wicko.