Logo Gminy Wycko

Konkurs Ekologiczny pt. “Świat zadymiony ma same złe strony”

Wójt Gminy Wicko ogłasza Gminny Konkurs Ekologiczny pt. ,,Świat zadymiony ma same złe strony”, zachęcając tym samym wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy Wicko do składania prac w terminie do 28 listopada 2017 r. u swoich nauczycieli przyrody/biologii. Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pt. ,, ŚWIAT ZADYMIONY MA SAME ZŁE STRONY”

I. Cel konkursu:

 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
 • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

II. Organizator konkursu:

Wójt Gminy Wicko.

III. Warunki konkursu i jego przebieg:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w dn. 9 listopada 2017 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wicku (www.wicko.pl) oraz rozesłanie informacji do placówek szkolnych z terenu Gminy Wicko.
 3. Zakończenie konkursu przewidziane jest do dnia 28 listopada 2017 r.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 1. I grupa wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym:
  – konkurs odbędzie się między placówkami oraz oddziałami przedszkolnymi
 2. II grupa wiekowa – dzieci z klas I-III szkół podstawowych
  – konkurs odbędzie się indywidualnie pomiędzy uczniami
 3. III grupa wiekowa – dzieci z klas IV -VII szkół podstawowych
  – konkurs odbędzie się indywidualnie pomiędzy uczniami.

IV. Zadania konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych:

 • I grupa wiekowa oraz II grupa wiekowa – praca przestrzenna związana z tematyką przewodnią konkursu
 • III grupa wiekowa – album fotograficzny składający się z min. 10 zdjęć formatu 10×15 dokumentujący działania ekologiczne we własnym domu i najbliższym otoczeniu.

V. Szczegółowe warunki uczestnictwa:

 1. Prace konkursowe powinny być przekazane do koordynatorów konkursu – nauczycieli przyrody/ biologii do dnia 28.11.2017 r., a następnie przekazane w dn. 29.11.2017 r. do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, pokój nr 3.
 2. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:
  • imię i nazwisko autora,
  • wiek uczestnika,
  • adres zamieszkania,
  • grupa przedszkolna (w przypadku I grupy wiekowej)
  • klasa ( w przypadku II i III grupy wiekowej)
 3. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wicku, poszczególnych placówek realizujących projekt i w lokalnej prasie.

VI. Nagrody:

 • I grupa wiekowa – atrakcyjne nagrody rzeczowe otrzymają poszczególne oddziały przedszkolne.
 • II i III grupa wiekowa – atrakcyjne nagrody rzeczowe otrzymają indywidualnie uczniowie.

VII. Komisja konkursowa:

 1. W ramach konkursu trzyosobową Komisję powoła Wójt Gminy Wicko.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.11.2017 r.
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wicko.pl oraz w gminnym biuletynie.