Logo Gminy Wycko

Komunikaty związane z zagrożeniem koronawirusem.

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19
dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Nie ma żadnych przeszkód aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawaną kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie.

W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę Należy również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań powinny skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Można także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik, lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom znajdującym się na kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, w miarę możliwości i posiadanej infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.

Główny Lekarz Weterynarii
dr. Bogdan Konopka


Szanowni seniorzy,
Gmina Wicko uruchomiła dla was specjalny numer telefonu

601-306-317

Z uwagi na podwyższone ryzyko zachorowania na koronawirusa wśród osób starszych, możecie zadzwonić zawsze jeżeli:

 • potrzebujecie pomocy, rady, informacji,
 • chcecie porozmawiać o epidemii koronawirusa,
 • potrzebujecie pomocy w zrobieniu zakupów, zakupieniu lekarstw.

Dyżurujemy dla Was, z troski o Wasze zdrowie i życie.

Dariusz Waleśkiewicz
Wójt Gminy Wicko


Komunikat Wójta Gminy Wicko

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Wójt Gminy Wicko zarządza, zamknięcie dla interesantów Urzędu Gminy w Wicku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy w Wicku drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną.

Wejście do Urzędu Gminy, będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących wyłącznie spraw związanych z aktami zgonu, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

Klienci Ośrodka tylko w sprawach wyjątkowych i ciężkich sytuacjach życiowych będą przyjmowani pojedynczo w osobnym pomieszczeniu wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę.

Każda osoba, której wyznaczony zostanie termin wizyty, po przybyciu do Urzędu czy Ośrodka będzie musiała poddać się pomiarowi temperatury oraz zobowiązana zostanie do odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożenia zarażenia wirusem SARS – CoV – 2, zwanej COVID – 19.

Osoby starsze i samotne wymagające pomocy, a nie mogące liczyć na pomoc rodziny, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.

Konto bankowe podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Łebie 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Konto bankowe do wpłat (wyłącznie) należności za odbiór odpadów komunalnych :
Bank Spółdzielczy w Łebie 70 9324 0008 0000 3971 2000 0490


Informacja o zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 13.03.2020 zawiesza się działalność ww. punktów na terenie powiatu lęborskiego od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

Informujemy, że porady świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązane są do wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie https://powiatleborski.bip.gov.pl/ w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna Pliki do pobrania, oraz przesłania jego skanu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej: koordynatored@wp.pl lub starostwo_lebork@poczta.onet.p


APEL
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wicko

    W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czuję się w obowiązku, aby jeszcze raz zaapelować do Państwa o stosowanie się do działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Z dnia na dzień w zastraszającym tempie rośnie liczba osób zarażonych.

    Wykonujmy wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia, aby uchronić siebie i swoich bliskich. Przede wszystkim unikajmy większych skupisk ludzi – nie tylko w sklepach, marketach, urzędach, restauracjach, ale także w kościołach. Zalecam  także, aby osoby powracające z krajów szczególnie dotkniętych epidemią koronawirusa w miarę możliwości poddały się 14-dniowej kwarantannie domowej i w tym czasie nie załatwiały spraw urzędowych. Troska o nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo w tej sytuacji, powinna być dla każdego priorytetem i obowiązkiem.

    Tylko świadome i odpowiedzialne stosowanie działań profilaktycznych, da nam szansę na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym pozwoli służbom medycznym w sposób odpowiedni zaopiekować się osobami chorymi.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WICKO

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od poniedziałku 16.03.2020 roku Urząd Gminy w Wicku wprowadza nowe procedury związane z obsługą interesantów. Celem procedur jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu.

Najważniejsze zmiany:

 • wszystkie wnioski i pisma będzie można składać wyłącznie w sekretariacie – biuro numer 9, (do odbioru lub przyjęcia pism w uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy),
 • interesanci, którzy nie będą mogli swoich spraw załatwić przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przyjmowani wyłącznie w utworzonym tymczasowym Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się na parterze budynku
  w biurze numer 1. Osoby takie, proszone są o uzgadnianie wizyt wcześniej z właściwymi pracownikami Urzędu,
 • wejście do Urzędu możliwe będzie tylko od strony ulicy Słupskiej,
 • w miarę możliwości spotkania i wezwania zostaną przełożone na późniejsze terminy,
 • w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Wicko oraz Zastępca Wójta Gminy będą udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do godz. 12.00),
 • biuro dowodów osobistych przyjmuje wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz wydaje wyprodukowane dowody poprzez Biuro Obsługi Interesanta. Zachęcamy do składania wniosków poprzez profil zaufany,
 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie w sprawach dotyczących: rejestracji zgonu, rejestracji urodzonego dziecka (zdarzenie musi mieć miejsce na terenie gminy Wicko). W pozostałych sprawach preferujemy składanie wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, bądź listownie. W sytuacjach pilnych interesariusze będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

Wszystkich interesantów Urzędu Gminy w Wicku prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WICKO

W obawie przed epidemią Wójt Gminy Wicko zachęca, by ograniczyć załatwianie spraw bezpośrednio w Urzędzie. Pracownicy Urzędu będą dostępni dla mieszkańców pod następującymi numerami telefonów:

 • 59 8611 182
 • 59 8611 183
 • 59 8611 149

oraz dodatkowymi numerami telefonów komórkowych:

 • 605 637 858
 • 695 725 554

Uprasza się mieszkańców o dokonywanie wpłat na wskazane konta Urzędu Gminy za pośrednictwem przelewów internetowym (w celu ograniczenia wizyt w Urzędzie i wpłat gotówkowych w kasie).

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.


Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z  regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.

Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Ulotka dotyczącea koronawirusa zawierająca powyższe informacje


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

 1. zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Jak skutecznie myć ręce? Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. Spleć palce i namydl je. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką ina przemian. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiem dłoni i na przemian. Namydl obydwa nadgarstki. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie. Całkowity czas 30 sekund.

Jak skutecznie myć ręce:

 1. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.
 2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.
 3. Spleć palce i namydl je.
 4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką ina przemian.
 5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiem dłoni i na przemian.
 6. Namydl obydwa nadgarstki.
 7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.
 8. Całkowity czas 30 sekund.