Logo Gminy Wycko

Komunikaty związane z zagrożeniem koronawirusem.

Informacja Wójta Gminy Wicko

Szanowni Rodzice, Szanowne Dzieci i Młodzież, Szanowne Grono Pedagogiczne,

Przed nami nowy rok szkolny, w nowej rzeczywistości. Choć rozpocznie się tradycyjnie w szkołach, to z uwagi na COVID 19 będzie różnił się od poprzednich lat.

Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że podjęte dotychczas działania oraz wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych pozwoli na dochowanie wszelkich środków ostrożności, aby nauczanie i przyswajanie wiedzy nie było obciążone obawą o Wasze zdrowie.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników przed pierwszym dzwonkiem nasze szkoły, przedszkola oraz żłobek zostaną poddane kompleksowej dezynfekcji. Jednocześnie zdecydowałem o zwiększeniu godzin pracy świetlic oraz bibliotek we wszystkich jednostkach, aby uniknąć gromadzenia się większej ilości uczniów.

Ponadto dyrektorzy placówek opracowują odpowiednie akty prawne, które przygotują nas na wypadek pojawienia się ogniska koronawirusa. W trakcie roku szkolonego sytuacja będzie monitorowana, a w razie konieczności zostaną podjęte działania zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby pobyt w szkołach był dla wszystkich bezpieczny.

Wójt Gminy Wicko

Dariusz Waleśkiewicz


Ogłoszenie Wójta Gminy Wicko z dnia 2 czerwca 2020 roku

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Obsługa interesantów od dnia 3 czerwca 2020 roku będzie odbywała się:

 1. telefonicznie,
 2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wskazanych na stronie bip.wicko.pl,
 3. elektronicznych skrzynek pocztowych,
 4. poprzez składanie osobiste dokumentów (bez potwierdzenia) do przygotowanych na tę okoliczność skrzynek lub w inny sposób mając na uwadze zachowanie najwyższych środków ostrożności,
 5. osobiście w budynku Urzędu Gminy w Wicku z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności i zabezpieczeń.

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia spraw, obowiązani są do:

 • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz od innych osób.

W Urzędzie Gminy obsługiwanych osobiście interesantów może być łącznie 10 osób z wyłączeniem pracowników urzędu gminy. Z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Rekomenduje się, aby w miarę możliwości Interesanci umawiali się z pracownikami na konkretny dzień i godzinę.

Kasa Urzędu Gminy w Wicku jest czynna:

9.00 – 14.00 poniedziałek – czwartek

9.00 – 13.30 piątek

Załatwianie spraw z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych:

7.30 – 14.30 poniedziałek – piątek

Jednocześnie przypominamy, że WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

 1. pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy

Wójt Gminy

Dariusz Waleśkiewicz


 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 maja 2020 roku

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Obsługa interesantów od dnia 25 maja 2020 roku będzie odbywała się:

 1. telefonicznie,
 2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wskazanych na stronie bip.wicko.pl,
 3. elektronicznych skrzynek pocztowych,
 4. poprzez składanie osobiste dokumentów (bez potwierdzenia) do przygotowanych na tę okoliczność skrzynek lub w inny sposób mając na uwadze zachowanie najwyższych środków ostrożności,
 5. osobiście w budynku Urzędu Gminy w Wicku (główne wejście od strony ul. Słupskiej), w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • dokonywania opłat (Kasa Urzędu Gminy w Wicku)
 6. osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku (wejście z tyłu budynku), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty, w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  • świadczenia usług komunalnych
  • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • ochrony środowiska, w tym dotyczących:
   • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
   • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • innych spraw mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji gminy

Kasa Urzędu Gminy w Wicku jest czynna:

9.00 – 14.00 poniedziałek – czwartek
9.00 – 13.30 piątek

Załatwianie spraw z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych:
7.30 – 14.30 poniedziałek – piątek

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia spraw, obowiązani są do:

 1. zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki;
 2. dezynfekcji rąk;
 3. poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury;
 4. podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań, celem ujęcia w rejestrze.

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

 1. pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)

Wójt Gminy
/-/
Dariusz Waleśkiewicz


 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Obsługa interesantów od dnia 24 kwietnia 2020 roku będzie odbywała się:

 1. telefonicznie,
 2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności zalecamy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wskazanych na stronie bip.wicko.pl,
 3. elektronicznych skrzynek pocztowych,
 4. poprzez składanie osobiste dokumentów (bez potwierdzenia) do przygotowanych na tę okoliczność skrzynek lub w inny sposób mając na uwadze zachowanie najwyższych środków ostrożności,
 5. osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty, w przypadkach konieczności dokonania czynności w sprawach z zakresu:
  1. rejestracji stanu cywilnego
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3. świadczenia usług komunalnych
  4. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  5. ochrony środowiska, w tym dotyczących:
   • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
   • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów

Interesant, osobiście załatwiający sprawy w Urzędzie, będzie obsługiwany wyłącznie w masce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz w jednorazowych rękawiczkach.

Kasa Urzędu Gminy w Wicku jest czynna od godziny 10.00 do godziny 14.00 w dniach od poniedziałku do czwartku i od godziny 10.00 do 13.30 w piątki.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

DOWODY OSOBISTE

 1. wnioski o wydanie dowodu osobistego należy składać: drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 2. Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 3. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 133

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

 1. wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania należy składać: drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 2. Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory
 3. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 133

ZGONY

zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wicku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 133 zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEIDG

 1. wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 2. informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 128

WARUNKI ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

 1. Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 135

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI

 1. Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149 wew. 135

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 1. Wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów należy składać:
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: informację telefoniczną można uzyskać pod numerami: 59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, wew. 126

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

 1. pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
 2. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
 3. do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy lub skrzynki znajdującej się w budynku Urzędu (wejście z tyłu budynku)
 4. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Wójt Gminy
/-/
Dariusz Waleśkiewicz


Wsparcie, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS.

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Logotyp Tarczy AntykryzysowejUWAGA NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiora, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

 • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000 zł,
 • pożyczka udzielana jest jednorazowo,
 • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji od dnia jej udzielenia
 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Dokumenty oraz informacje dotyczące pożyczki dostępne są pod tym linkiem.

Procedura postępowania przy złożeniu wniosku o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w formie:

 • elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 8667 127 lub 59 8667 128

 


Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19
dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Nie ma żadnych przeszkód aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawaną kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie.

W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę Należy również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań powinny skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Można także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik, lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom znajdującym się na kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, w miarę możliwości i posiadanej infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.

Główny Lekarz Weterynarii
dr. Bogdan Konopka


Szanowni seniorzy,
Gmina Wicko uruchomiła dla was specjalny numer telefonu

601-306-317

Z uwagi na podwyższone ryzyko zachorowania na koronawirusa wśród osób starszych, możecie zadzwonić zawsze jeżeli:

 • potrzebujecie pomocy, rady, informacji,
 • chcecie porozmawiać o epidemii koronawirusa,
 • potrzebujecie pomocy w zrobieniu zakupów, zakupieniu lekarstw.

Dyżurujemy dla Was, z troski o Wasze zdrowie i życie.

Dariusz Waleśkiewicz
Wójt Gminy Wicko


Komunikat Wójta Gminy Wicko

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Wójt Gminy Wicko zarządza, zamknięcie dla interesantów Urzędu Gminy w Wicku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy w Wicku drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną.

Wejście do Urzędu Gminy, będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących wyłącznie spraw związanych z aktami zgonu, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

Klienci Ośrodka tylko w sprawach wyjątkowych i ciężkich sytuacjach życiowych będą przyjmowani pojedynczo w osobnym pomieszczeniu wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę.

Każda osoba, której wyznaczony zostanie termin wizyty, po przybyciu do Urzędu czy Ośrodka będzie musiała poddać się pomiarowi temperatury oraz zobowiązana zostanie do odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożenia zarażenia wirusem SARS – CoV – 2, zwanej COVID – 19.

Osoby starsze i samotne wymagające pomocy, a nie mogące liczyć na pomoc rodziny, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.

Konto bankowe podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Łebie 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Konto bankowe do wpłat (wyłącznie) należności za odbiór odpadów komunalnych :
Bank Spółdzielczy w Łebie 70 9324 0008 0000 3971 2000 0490


Informacja o zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 13.03.2020 zawiesza się działalność ww. punktów na terenie powiatu lęborskiego od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

Informujemy, że porady świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązane są do wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie https://powiatleborski.bip.gov.pl/ w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna Pliki do pobrania, oraz przesłania jego skanu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej: koordynatored@wp.pl lub starostwo_lebork@poczta.onet.p


APEL
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wicko

    W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czuję się w obowiązku, aby jeszcze raz zaapelować do Państwa o stosowanie się do działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Z dnia na dzień w zastraszającym tempie rośnie liczba osób zarażonych.

    Wykonujmy wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia, aby uchronić siebie i swoich bliskich. Przede wszystkim unikajmy większych skupisk ludzi – nie tylko w sklepach, marketach, urzędach, restauracjach, ale także w kościołach. Zalecam  także, aby osoby powracające z krajów szczególnie dotkniętych epidemią koronawirusa w miarę możliwości poddały się 14-dniowej kwarantannie domowej i w tym czasie nie załatwiały spraw urzędowych. Troska o nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo w tej sytuacji, powinna być dla każdego priorytetem i obowiązkiem.

    Tylko świadome i odpowiedzialne stosowanie działań profilaktycznych, da nam szansę na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym pozwoli służbom medycznym w sposób odpowiedni zaopiekować się osobami chorymi.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WICKO

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od poniedziałku 16.03.2020 roku Urząd Gminy w Wicku wprowadza nowe procedury związane z obsługą interesantów. Celem procedur jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu.

Najważniejsze zmiany:

 • wszystkie wnioski i pisma będzie można składać wyłącznie w sekretariacie – biuro numer 9, (do odbioru lub przyjęcia pism w uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy),
 • interesanci, którzy nie będą mogli swoich spraw załatwić przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przyjmowani wyłącznie w utworzonym tymczasowym Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się na parterze budynku
  w biurze numer 1. Osoby takie, proszone są o uzgadnianie wizyt wcześniej z właściwymi pracownikami Urzędu,
 • wejście do Urzędu możliwe będzie tylko od strony ulicy Słupskiej,
 • w miarę możliwości spotkania i wezwania zostaną przełożone na późniejsze terminy,
 • w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Wicko oraz Zastępca Wójta Gminy będą udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do godz. 12.00),
 • biuro dowodów osobistych przyjmuje wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz wydaje wyprodukowane dowody poprzez Biuro Obsługi Interesanta. Zachęcamy do składania wniosków poprzez profil zaufany,
 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie w sprawach dotyczących: rejestracji zgonu, rejestracji urodzonego dziecka (zdarzenie musi mieć miejsce na terenie gminy Wicko). W pozostałych sprawach preferujemy składanie wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, bądź listownie. W sytuacjach pilnych interesariusze będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

Wszystkich interesantów Urzędu Gminy w Wicku prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WICKO

W obawie przed epidemią Wójt Gminy Wicko zachęca, by ograniczyć załatwianie spraw bezpośrednio w Urzędzie. Pracownicy Urzędu będą dostępni dla mieszkańców pod następującymi numerami telefonów:

 • 59 8611 182
 • 59 8611 183
 • 59 8611 149

oraz dodatkowymi numerami telefonów komórkowych:

 • 605 637 858
 • 695 725 554

Uprasza się mieszkańców o dokonywanie wpłat na wskazane konta Urzędu Gminy za pośrednictwem przelewów internetowym (w celu ograniczenia wizyt w Urzędzie i wpłat gotówkowych w kasie).

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.


Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z  regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.

Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Ulotka dotyczącea koronawirusa zawierająca powyższe informacje


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

 1. zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Jak skutecznie myć ręce? Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. Spleć palce i namydl je. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką ina przemian. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiem dłoni i na przemian. Namydl obydwa nadgarstki. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie. Całkowity czas 30 sekund.

Jak skutecznie myć ręce:

 1. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.
 2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.
 3. Spleć palce i namydl je.
 4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką ina przemian.
 5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiem dłoni i na przemian.
 6. Namydl obydwa nadgarstki.
 7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.
 8. Całkowity czas 30 sekund.