Logo Gminy Wycko

KOMUNIKAT

Komunika z dnia 9 sierpnia 2015 roku w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

Polskie Sieci Energetyczne S. A. pełniące funkcje operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczej poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2012r.  poz.1059 z zm., dalej „Ustawa”), w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdziły wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d  Ustawy i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 wprowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Komunikaty radiowe określające stopień zasilania określony dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń będą nadawane w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7:55 i 19:55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, z służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 11d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11d ust 1 i2 Ustawy.