Logo Gminy Wycko

Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wójt Gminy Wicko informuje, iż w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pn.:

„ Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzanie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”, wpłynęła 1 oferta. Posiedzenie komisji powołanej w celu rozpatrywania i opiniowania złożonych ofert odbyło się w dniu 28.02.2019 r. w Urzędzie Gminy w Wicku o godz. 10.00.

Na realizację w/w zadania w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 33 000, 00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu i otrzymały dotację:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota
1 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ “Animals”

Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzanie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku.

33 000,00 zł

Łącznie: 33 000,00 zł