Logo Gminy Wycko

Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  w zakresie:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wpłynęła 1 oferta,

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie –  wpłynęły 2 oferty,

3) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego –  brak ofert,

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wpłynęła 1 oferta.

Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WG/18/2019 z dnia 25 marca 2019 r., w celu rozpatrywania i opiniowania złożonych ofert odbyło się w dniu 25.03.2019 r. w Urzędzie Gminy w Wicku o godz. 12.00.

Na realizację w/w zadań w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 26 000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

  1. Wyniki