Logo Gminy Wycko

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU.

Gmina Wicko, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 15 stycznia 2021r. na stronie www.wicko.pl oraz www.bip.wicko.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o  wyborze Project Hub sp. z o.o. ( ul. Cienista 3, 60-587 Poznań ) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.