Logo Gminy Wycko

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2018 roku należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2017 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2018 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2018 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2018 roku- wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2018 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:
Bank Spółdzielczy Łeba  Nr : 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.
Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy.
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww.  opłaty w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 stycznia:

A. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie złoży do 31 stycznia 2018 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2018 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30 % podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od  4,5 % do 18 % alkoholu – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  2100  zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18 % alkoholu –tzn. 630 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku , kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.

Oznacza to , że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust.5 będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia .

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi , będzie wpłacał 30 % opłaty  podwyższonej , określonej w art. 111 ust.5.

Np. przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku  pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń i który nie przekroczył ustawowych  progów wartości sprzedaży będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2018 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30 % podstawowej opłaty określonej w art. 111  ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % (oraz piwo)- tzn. 157, 50 zł
  • 30 % kwoty  525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od  4,5 % do 18 % alkoholu – tzn. 157,50 zł
  • 30 % kwoty  2100  zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18 % alkoholu – tzn. 630 zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna oplata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń oblicza w sposób określony  w art. 111 ust. 5 tzn. przy przekroczeniu wartości:

A) 37,500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości do  4,5 % alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

B) 37,500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości od 4,5 %- 18%  alkoholu  – roczną,opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

C) 77.000 dla  napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18 %  alkoholu – roczną,opłatę wnosi w wysokości  2,7  % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli przedsiębiorca , który przekroczył w 2017 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5 nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 2 marca 2018 roku, pod warunkiem ,że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.