Logo Gminy Wycko

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy , że do dnia 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2020 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2020 roku- wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2020 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu  :
Bank Spółdzielczy Łeba Nr : 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.

Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.