Logo Gminy Wycko

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2018.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wicko w roku 2018 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wicko.

Sesja, na której Rada Gminy Wicko  będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień  26 czerwca 2019 roku ( środa). o godz. 13.00 Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącego  Rady Gminy Wicko    pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 roku  (wtorek) do godz.15.00  w Urzędzie Gminy w Wicku (pokój Nr 10).

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wicko  za 2018 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Wicko.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Wicko, Przewodniczący Rady Gminy Wicko  przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy  Wicko wotum zaufania.

Raport o stanie gminy i przykładowa karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie BIP Gminy Wicko,