Logo Gminy Wycko

Gmina Wicko realizuje projekt Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko

Logotypy projektu - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko

Gmina Wicko realizuje projekt Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko.

Całkowita wartość realizacji projektu: 9 701 773,70 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 912 090,95 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Łeba oraz gminy Wicko.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań termomodernizacyjnych w obrębie sześciu budynków użyteczności publicznej.

Jednym z głównych efektów realizacji projektu będzie zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej. Planowana jest redukcja zużycia energii finalnej w wysokości 3 740,62 GJ (4 962,16 GJ w przeliczeniu na energię pierwotną). Bardzo istotnym efektem w punktu widzenia administratorów budynków (miasta Łeby oraz gminy Wicko) będzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji każdego z budynków. Oszacowano, że realizacja projektu pozwoli na oszczędności w wysokości 242 163,63 złotych rocznie (127 187,27 zł rocznie w obiektach miasta Łeby oraz 114 976,36 złotych rocznie w obiektach gminy Wicko). Pozytywnie przełoży się to na stan finansów publicznych obu gmin i pozwoli na zwiększenie wydatków i inwestycji w innych obszarach działalności samorządowej.

Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Nastąpi redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się, że nastąpi ograniczenie emisji o 436,90 ton ekwiwalentu CO2, 573 224,27 g pyłu PM10 oraz 1 455,66 g benzo(a)pirenu. Poprawa jakości powietrza odczuwalna będzie nie tylko w najbliższym sąsiedztwie budynków (wyeliminowanie zanieczyszczeń ze spalania węgla), ale także na całym obszarze obu gmin. Efektem realizacji projektu będzie także poprawa komfortu użytkowników, którzy uzyskają dostęp do zmodernizowanego, optymalnie ogrzanego budynku użyteczności publicznej. Efektem odczuwalnym przez ogół mieszkańców będzie poprawa estetyki budynków i całej przestrzeni publicznej. Pozytywnie wpłynie to na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną miasta Łeby i gminy Wicko.

Wskaźniki rezultatu dla projektu:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 464 218,94 kWh rocznie,
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 436,90 ton równoważnika CO2 rocznie.