Logo Gminy Wycko

Azbestowe archiwum

W roku 2014 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Wicko zrealizowano dwa przedsięwzięcia. Zadanie obejmowało demontaż pokrycia dachowego z budynku gospodarczego w m. Łebieniec, oraz z budynku mieszkalnego w m. Wicko – wykonanego z wyrobów zawierających azbest (eternitu) oraz usunięcie powstałych odpadów, tj. zdemontowanie pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów zawierających azbest, wraz z odpowiednim zabezpieczeniem; przygotowanie do transportu; transport wraz z przekazaniem odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Łącznie utylizacji zostało poddanych 3,04 Mg eternitu, z czego 0,54 Mg z budynku gospodarczego w m. Łebieniec i 2,5 Mg z budynku mieszkalnego w m. Wicko. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych 3,04 Mg odpadów zawierających azbest.

Z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 2.359,00 zł z czego kwota dofinansowania do usunięciu azbestu z budynku gospodarczego w Łebieńcu wyniosła 419,00 zł, a z budynku mieszkalnego w Wicku 1.940,00 zł. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł łącznie 2.432,00 zł.

W roku 2015 Gmina Wicko uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 6,240,00 zł, jednakże wnioskodawcy zrezygnowali z wykonania zadania.