Logo Gminy Wycko

AKTYWNE SOŁECTWO – Szansa na dodatkowe środki dla sołectwa z Gminy Wicko !!!

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia pn. “Aktywne Sołectwo Pomorskie”, w ramach którego gmina może otrzymać nawet 10 tys. zł na rzecz jednego sołectwa, Wójt Gminy Wicko zachęca do składania przez poszczególne sołectwa swoich pomysłów do dnia 03.02.2021r.

POMYSŁ SOŁECTWA MUSI ZAWIERAĆ !

1) tytuł zadania

2) planowaną datę bądź zakres dat realizacji zadania ( w roku 2021)

3) miejsce wykonywania zadania (miejscowość/numer działki)

4) cel zadania

5) uzasadnienie realizacji zadania uwzględniające :

–  nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców

– atrakcyjność i oryginalność w wymiarze lokalnym

–  wpływ na integrację społeczności lokalnej

– wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców lub bezpieczeństwo publiczne

– wpływ na podnoszenie wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru wsi (w przypadku nasadzeń dotyczy rodzimych gatunków)

–  pozytywnie wpływa na jakość środowiska (w tym działania służące poprawie jakości powietrza)

– służy zachowaniu dziedzictwa kulturowego

–  ma wymiar edukacyjny

6) wykaz działań wraz ze szczegółowym opisem

*opis działań powinien zawierać w szczególności określenie powierzchni, wielkości, ilości, rodzaju materiału, sposobu wykonania działania

7) wskazanie nieodpłatnego wkładu pracy własnej mieszkańców sołectwa (ilość osób, ilość godzin, zakres prac)

WAŻNE❗

a) zadanie musi być inwestycją, a jeśli dotyczy nieruchomości to musi ona stanowić własność gminy,

b) zadanie nie może mieć charakteru komercyjnego, powinno być powszechnie i nieodpłatnie dostępne oraz służyć ogółowi lokalne społeczności,

c) Zakończenie realizacji zadania nastąpi nie później niż do dnia 29 października 2021 r.,

d) zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (podjętą na zebraniu wiejskim w trybie uchwały w roku bieżącym lub poprzednim).

e) zadanie musi być dokładnie zaplanowane i posiadać szacunkowe koszty, poglądową wizualizację oraz orientacyjny szkic,

f) wnioskowana kwota pomocy finansowej w ramach zadania nie może być wyższa niż 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).

 

NABÓR

Zainteresowane sołectwa mogą składać wypełnione wnioski w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wicku, w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2021 r. do godz. 12:00.

➡️ Następnie NAJLEPSZY POMYSŁ (TYLKO JEDEN), który spełnia wszystkie wymagania określone dla przedsięwzięcia i uzyska największą ilość punktów, zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w terminie do 15 lutego 2021 r.

 

OCENA wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa odbywać się będzie na podstawie

poniższych kryteriów:

  1. Zdeklarowany nieodpłatny wkład własny pracy mieszkańców ( max. 3 pkt)
  2. Wpływ na integrację społeczności lokalnej (max. 3 pkt.)
  3. Wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców ( max. 3 pkt)
  4. Wpływ na bezpieczeństwo publiczne ( max. 3 pkt.)
  5. Wpływ przedsięwzięcia na jakość środowiska ( max. 3 pkt.)
  6. Wymiar edukacyjny przedsięwzięcia ( max. 3 pkt.)
  7. Wpływ przedsięwzięcia zachowanie dziedzictwa kulturowego ( max. 3 pkt.)

 

UWAGA❗️

Pracownicy Urzędu Gminy nie mogą być zaangażowani w pomoc w pisaniu.