Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758)  wprowadzam reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.

Zarządzam zamknięcie budynku Urzędu Gminy w Wicku dla bezpośredniej obsługi klientów od dnia 21 października 2020 roku.

Wszelkie dokumenty, wnioski, podania, faktury powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu lub do skrzynki umieszczonej przy wejściu z tyłu do budynku Urzędu Gminy w Wicku dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, ePUAP).

Klienci, którzy będą obsługiwani w Urzędzie Gminy, o których mowa w § 2 ust. 3, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rak, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz podania danych osobowych i do kontaktu.

Jednocześnie przypominamy, że WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

  • pocztą na adres – Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko,
  • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /UGWicko/skrytka
  • do przygotowanej skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy

Wójt Gminy Wicko

Dariusz Waleśkiewicz